Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Η θαυμαστή αλιεία και οι πρώτοι μαθητές- Ευαγγελικό ανάγνωσμα(Κυριακή Α' Λουκά). 

Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ε’ 1-11

1 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. 6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν  Ἰησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, 10 ὁμοίως δὲ καὶ  Ἰάκωβον καὶ  Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ  Ἰησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

21 Σεπτεμβρίου. Η Εκκλησία μας τιμά τον Προφήτη Ιωνά.


Ο Προφήτης Ιωνάς έζησε επί των βασιλέων Αμασίου και Ιεροβοάμ. Ήταν γιος του Αμαθί και είχε πατρίδα την Γεχθοφέρ, της φυλής Ζαβουλών. Ο Ιωνάς ήταν αυτός, που με θεία νεύση ενθάρρυνε τον Ιεροβοάμ σε πόλεμο κατά του άρχοντα της Συρίας, που κατέληξε σε νίκη του Ισραήλ και αποκατάσταση των συνόρων του.
Ο Ιωνάς φέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, πέμπτος μεταξύ των μικρών λεγόμενων προφητών. Βρίσκουμε δε γι’ αυτόν στο ομώνυμο βιβλίο, που κυρίως τον έκανε γνωστό λόγω της ιερής δραματικότητός του. Ο Κύριος τον είχε διατάξει να πάει στη Νινευή, έδρα πλάνης μάταιων καλλωπισμών και οργίων, για να κηρύξει σ’ αυτή και να προφητέψει την καταστροφή της. Ο Ιωνάς όμως, αποφάσισε να λησμονήσει τη διαταγή του Θεού, και έκρινε καλό να πάει σε μια άλλη πόλη στους Θαρσείς.
Ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι του με πλοίο, αλλά στ’ ανοιχτά έπιασε μεγάλη τρικυμία. Τότε έριξαν κλήρο, για να δουν ποιος είναι υπεύθυνος του κάκου που τους βρήκε. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά, που είχε παρακούσει τη διαταγή του Θεού. Τότε τον έριξαν στη θάλασσα και η τρικυμία σταμάτησε. Αλλά και τον Ιωνά, τον κατάπιε ένα μεγάλο κήτος χωρίς να τον φάει και μετά τρεις μέρες και νύκτες τον έβγαλε στην ξηρά σώο και αβλαβή.
Τότε ο Ιωνάς πήγε στη Νινευή, προφήτεψε ότι του είπε ο Θεός και οι Νινευίτες μετάνιωσαν, νήστεψαν 40 μέρες και έτσι η πόλη τους σώθηκε απ’ την καταστροφή. Διότι η μετάνοια φέρει την αγαθότητα του Θεού, πάνω από τη δικαιοσύνη Του. Ο Ιωνάς πέθανε στη γη Σαραάρ, κοντά στη βελανιδιά της Δεβόρας και τάφηκε μέσα σε σπηλιά. Βέβαια άλλα γεγονότα της ζωής του μαθαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη.

Πηγή:www.synaxarion.gr

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Η Κατασκήνωση Λυκείου, ξανά πίσω στο kyproupente!

Συνέχεια ανταποκρίσεων από την Κατασκήνωση Λυκείου 2017! Μη χάσεις τις μοναδικές φωτογραφίες!


Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Ευαγγέλιο- Κυριακή μετά την ΎψωσηΕυαγγελικό Ανάγνωσμα: Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1.
34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 1 ΚΑΙ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – Ὁ Σταυρός.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 Ὁ Σταυρός
     Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας εἶναι τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας. Δηλώνει τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου, μέ τήν ὁποία λυτρώθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀνοίχθηκε ὁ δρόμος γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι λοιπόν ἑπόμενο ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου νά τιμᾶται πολύ ἀπό τούς πιστούς καί νά ἐπηρεάζει πολύ τή ζωή τους.
     Ἔτσι, δεσπόζει καί στό Ναό. Καί στήν ἐξωτερική ἀκόμη ἐμφάνιση τοῦ Ναοῦ. Ὁ τροῦλος του στεφανώνεται ἀπό τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ. Τί αἰσθήματα ἅγια κατέχουν τήν ψυχή τοῦ πιστοῦ, καθώς καί ἀπό μακριά τόν ἀτενίζει! Πράγματι, τοῦ δείχνει τόν οὐρανό!
Δεσπόζει ὅμως καί μέσα στό Ναό τοῦ Θεοῦ, στήν Ἐκκλησία μας, ὁ Σταυρός. Καθώς μπαίνουμε, ἄν εἶναι ἀνοιχτή ἡ Ὡραία Πύλη, τόν ἀντικρίζουμε μέσα στό Ἱερό, πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα, μέ τόν Ἐσταυρωμένο «προσηλωμένο» πάνω του. Ἐκεῖ προσβλέπει μέ ἀφοσίωση ὁ λειτουργός Ἱερέας, ἐκεῖ προσβλέπουμε κι οἱ πιστοί μέ εὐγνωμοσύνη καί διάθεση λατρείας.Εἶναι «ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας» ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας· τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ μυστικοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ.
Ὑπῆρχαν καί στούς προχριστιανικούς χρόνους σύμβολα μέ τή μορφή τοῦ σταυροῦ, μέ ποικίλα σχέδια καί ποικίλα μηνύματα. Στούς ρωμαϊκούς χρόνους εἶχε γίνει ὄργανο φρικτῆς τιμωρίας γιά ἐγκληματίες. Ἐκεῖ ἐπάνω ὁ Κύριός μας ἑκούσια ἔγινε θυσία γιά μᾶς. Καί ἀπό τότε ὁ Σταυρός ἔγινε γιά τούς πιστούς τό πιό ἱερό ἀντικείμενο, τό πιό πολύτιμο, τό πανσέβαστο, σύμβολο νίκης, τρόπαιο νίκης κατά ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν.
Καί ποῦ δέν βλέπουμε τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μέσα στό Ναό! Στό τέμπλο, στίς ἅγιες εἰκόνες, στά ἄμφια τῶν ἱερέων, στά ἱερά βιβλία, στά ἱερά σκεύη, στίς εἰκόνες, νά τόν κρατοῦν οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυρες πού μέ τή βοήθειά του νίκησαν καί θριάμβευσαν κατά τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως.
Τόν βλέπουμε σκαλισμένο πάνω στό ξύλο, πάνω στό μάρμαρο, πάνω στό μέταλλο,πάνω σέ χρυσό, πάνω σέ ἄργυρο, πάνω σέ ὅλες τίς ἐπιφάνειες.
Μέ πόση τέχνη καί ἔμπνευση τόν χαράσσουν οἱ εὐλαβεῖς τεχνίτες!
Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας!«…πιστῶν τό στήριγμα…».
Τόν φορᾶμε ἐπάνω μας, τόν σχηματίζουμε ἐπάνω μας,τόν κάνουμε καθώς περνᾶμε ἔξω ἀπό Ναό καί βέβαια μέσα στό Ναό πολλές φορές.
Πότε κάνουμε τόν σταυρό μας; Πῶς;
Ὅταν εἰσερχόμαστε στό Ναό, ὅταν ἀσπαζόμαστε τίς εἰκόνες, ὅταν προσευχόμαστε. Ὅταν μάλιστα παρακολουθοῦμε Θεία Λειτουργία ἤ κάποια Ἀκολουθία,κάνουμε τόν σταυρό μας, ὅταν ἀκούγεται τό Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…», ὅταν ἀναφέρεται τό ὄνομα τῆς Παναγίας μας, «Τῆς Παναγίας, ἀχράντου…»,ὅταν ἀναφέρεται τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου πού τιμᾶται τήν ἡμέρα ἐκείνη καί τοῦ ὁποίου ζητᾶμε τίς πρεσβεῖες, ὅταν περνᾶ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ὅταν περνοῦν τά Ἅγια καί ἄλλες ἱερές στιγμές. Ἐκφράζουμε ἔτσι τόν σεβασμό μας καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. Καί τήν ἀπόφαση νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας.
Κάνουμε τόν σταυρό μας μέ εὐλάβεια, ὄχι βιαστικά, κανονικά,συνειδητά, καί μυστικά προσευχόμενοι, ζητώντας τήν πανίσχυρη προστασία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

     Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μᾶς διδάσκει πῶς νά κάνουμε τόν σταυρό μας: Νά ἑνώνουμε τά τρία δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ μας, πού δηλώνει τήν πίστη στήν Ἁγία Τριάδα, νά τό βάζουμε στό κεφάλι μας, πού δηλώνει τόν οὐρανό, ὅπου οἱ ἄγγελοι δοξάζουν τόν Θεό, νά τό κατεβάζουμε στήν κοιλία μας, πού θυμίζει τήν γέννηση τοῦ Κυρίου μας ἀπό τήν Παναγία μας, νά τό φέρνουμε στόν δεξιό ὦμο μας προσευχόμενοι νά μᾶς κατατάξει ὁ Κύριος στά δεξιά Του μέ τούς δίκαιους, καί μετά στόν ἀριστερό μας ὦμο προσευχόμενοι νά μή βρεθοῦμε μέ τούς ἄδικους, νά σκύβουμε πρός τά κάτω ἐνθυμούμενοι τό θάνατο,καί νά σηκώνουμε τό κεφάλι μας, ὁμολογώντας τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Φεύγοντας ἀπό τό Ναό σημειώνουμε καί πάλι ἐπάνω μας τόν σταυρό καί ἀναχωροῦμε ἀσφαλισμένοι γιά τά ἔργα μας.
                                                                                               Κ.Ι. (από τεύχος Προς τη Νίκη, Σεπτέμβριος 2017)

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Μετακατασκηνωτική στην Κατασκήνωση. Κυριακή 10 Σεπρεμβρίου.

 Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 και η Κατασκήνωση περίμενε να μας ξαναδεί! Έτσι λοιπόν όλοι οι Χαρούμενοι Αγωνιστές την επισκεφθήκαμε και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια μέρα γεμάτη Κατασκήνωση! Μια μέρα σαν εκείνες του καλοκαιριού!


Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Κυριακή προ της Υψώσεως. Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ´ 13 - 17
13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ. 14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Η Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ο Ιωακείμ και η Άννα ικέτευαν προσευχόμενοι στο Θεό με πολύ ελπίδα και εμπιστοσύνη να τους χαρίσει παιδί, να το έχουν γλυκεία παρηγοριά στα γεράματα τους. Και την ελπίδα τους ο Θεός έκανε πραγματικότητα. Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη, από την οποία έμελλε να προέλθει Αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού όφεως. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν της προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, που θα γεννούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος του Δαβίδ, με την κραταιά ελπίδα που είχαν στο Θεό απέκτησαν απ’ Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντέλειας αιώνων.

πηγή:saint.gr

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Εκδρομή στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Μια αξέχαστη εμπειρία για κάθε κατασκηνωτή! Κατασκήνωση Γυμνασίου 2017.

Οι μοναδικές φωτογραφιές από την εκδρομή μας στον Προφήτη Ηλία, μόλις έφτασαν στο kyproupente! Απόλαυσέ τες  κάνοντας κλίκ στο «Διαβάστε περισσότερα»